(Nie)ginące zawody, umiejętności
i obyczaje w społecznościach wiejskich 
– Mazowsze i Polska Wschodnia

BADANIA ILOŚCIOWE

          Prezentujemy Państwu wyniki badań ilościowych, które zostały przeprowadzone w kontekście tradycyjnych zawodów związanych z obróbką drewna w wybranych regionach Polski wschodniej. Opierają się one o metodykę opartą o kwestionariusz z pytaniami zamkniętymi, co zapewniło nam systematyczną i obiektywną analizę zgromadzonych danych i skutecznie wyeliminowało ryzyko subiektywnych interpretacji.

Głównym celem realizowanych badań było zbadanie, jak w percepcji społecznej układają się te zawody i czy są one uznawane za integralną część dziedzictwa kulturowego danego obszaru. Ustalono, że zgromadzone informacje są niezbędne dla ewaluacji potencjału tradycyjnych zawodów w kontekście działań edukacyjnych i promocyjnych.

WYNIKI BADAŃ