(Nie)ginące zawody, umiejętności
i obyczaje w społecznościach wiejskich 
– Mazowsze i Polska Wschodnia

KONKURS - WYNIKI (I ETAP)

I etap Konkursu „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno” rozstrzygnięty!

Jury Konkursu „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno”, organizowanego przez NIKiDW, dokonało oceny zgłoszeń konkursowych, których łącznie wpłynęło 154. W ramach kategorii I „Sztuka Ludowa” zgłoszonych zostało 59 prac, z których 11 najwyżej ocenionych uzyskało promocję do II etapu Konkursu. W kategorii II „Rękodzieło Ludowe” zgłoszono 57 prac, a w kategorii III „Rzemiosło Ludowe” 38. W obydwu tych kategoriach po 11 najwyżej ocenionych uzyskało promocję do II etapu Konkursu.
Prace zostały ocenione przez ośmio-osobowy zespół Jury pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie Konkursu. Oceniane były umiejętności i doświadczenie twórcy pracy, warsztat i metoda pracy, technika i wykorzystywane narzędzia, umiejętności twórcy pracy, wzory i formy. Eksperci Jury oceniali również związek przedmiotu zgłoszenia z lokalną tradycją i kulturą, z regionem, społecznością i historią. Rankingi ocenionych prac, w trzech kategoriach konkursowych, prezentujemy poniżej. Wszystkim twórcom, a szczególnie tym, którzy przeszli do II etapu Konkursu serdecznie gratulujemy!

RANKINGI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

Laureaci I etapu będą teraz przekazywać swoje prace do siedziby Instytutu w Warszawie, do połowy października br. Zgromadzone prace utworzą wystawę. Spośród nich Jury Konkursu dokona wyboru zwycięzców II etapu Konkursu, którzy otrzymają nagrody. Ich wręczenie i otwarcie wystawy nastąpi na uroczystej gali planowanej na przełom listopada i grudnia w siedzibie Instytutu w Warszawie.

Do celów Konkursu należy:

  • promowanie i upowszechnienie sztuki ludowej, zagrożonych zanikiem rzemiosł, rękodzieła i obyczajów związanych z użyciem i obróbką drewna;
  • prezentacja możliwości wykorzystania różnych gatunków drewna oraz ich znaczenia w kulturze ludowej, mających tradycyjne zastosowanie na terenie Polski, zarówno do tworzenia sztuki ludowej, jak i przedmiotów użytkowych w rękodziele i rzemiośle;
  • docenienie kunsztu twórców ludowych, artystów, rzemieślników i rękodzielników tworzących w drewnie oraz umożliwienie im szerszego zaprezentowania swoich umiejętności i prac;
  • zainteresowanie społeczeństwa wyrobami wysokiej jakości, osadzonymi w tradycyjnych metodach obróbki drewna mających cechy wzornictwa regionalnego;
  • wspieranie przekazu tradycyjnych umiejętności rękodzielniczo-rzemieślniczych i związanego z nimi dziedzictwa;
  • upowszechnienie wytworów drewnianych osadzonych w tradycyjnych metodach obróbki drewna w połączeniu z nowym zastosowaniem;
  • kreowanie mody na ekologiczne produkty z drewna oraz prezentowanie szerokich możliwości wykorzystania tego surowca naturalnego.

Konkurs adresowany jest do twórców ludowych i artystów, rękodzielników, rzemieślników oraz podmiotów i przedsiębiorców prowadzących działalność twórczą i wytwórczą w zakresie obróbki drewna na obszarach wiejskich i w miastach związanych z gospodarką rolną, na obszarze całej Polski. Prac można było zgłaszać do Konkursu do końca sierpnia br. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.nieginacezawody.pl
Organizatorem Konkursu pod nazwą „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje związane z obróbką drewna. Teraz drewno” jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich – Mazowsze i Polska Wschodnia” realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Rodziny, finansowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Patronat honorowy nad Konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również Stowarzyszenie Twórców Ludowych.