(Nie)ginące zawody, umiejętności
i obyczaje w społecznościach wiejskich 
– Mazowsze i Polska Wschodnia

KONKURS

DLA KOGO JEST KONKURS?

Konkurs „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje związane z obróbką drewna. Teraz drewno” adresowany jest do pełnoletnich twórców ludowych i artystów, rękodzielników, rzemieślników oraz podmiotów prowadzących działalność twórczą i wytwórczą w zakresie obróbki drewna na obszarach wiejskich, ale również w miastach związanych z gospodarką rolną, na obszarze całej Polski. Dostępne są trzy kategorie konkursowe:

 • kategoria I: SZTUKA LUDOWA – dedykowana twórcom ludowym i artystom wykonującym dzieła sztuki ludowej z drewna;
 • kategoria II: RĘKODZIEŁO LUDOWE – dedykowana rękodzielnikom wykonującym przedmioty o charakterze ozdobnym, obrzędowym, pamiątkarskim i zabawkarskim (ewentualnie innym);
 • kategoria III: RZEMIOSŁO LUDOWE – dedykowana rzemieślnikom wykonującym przedmioty z drewna o charakterze użytkowym.

Praca zgłaszana do konkursu powinna być jednoznacznie przypisana do jednej z wyżej wymienionych kategorii, a w jej ramach może zostać zgłoszona tylko jedna praca. Prace muszą pozostawać własnością Zgłaszającego i być przezeń wykonane. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w innych konkursach i powstały wcześniej niż w roku 2015.

CELE KONKURSU

Do celów Konkursu należą:

 • promowanie i upowszechnienie sztuki ludowej, zagrożonych zanikiem rzemiosł, rękodzieła i obyczajów związanych z użyciem i obróbką drewna;
 • prezentacja możliwości wykorzystania różnych gatunków drewna oraz ich znaczenia w kulturze ludowej, mających tradycyjne zastosowanie na terenie Polski, zarówno do tworzenia sztuki ludowej, jak i przedmiotów użytkowych w rękodziele i rzemiośle;
 • docenienie kunsztu twórców ludowych, artystów, rzemieślników i rękodzielników tworzących w drewnie oraz umożliwienie im szerszego zaprezentowania swoich umiejętności i prac;
 • zainteresowanie społeczeństwa wyrobami wysokiej jakości, osadzonymi w tradycyjnych metodach obróbki drewna mających cechy wzornictwa regionalnego;
 • wspieranie przekazu tradycyjnych umiejętności rękodzielniczo-rzemieślniczych i związanego z nimi dziedzictwa;
 • upowszechnienie wytworów drewnianych osadzonych w tradycyjnych metodach obróbki drewna
  w połączeniu z nowym zastosowaniem;
 • kreowanie mody na ekologiczne produkty z drewna oraz prezentowanie szerokich możliwości wykorzystania tego surowca naturalnego.

SPOSÓB UDZIAŁU W KONKURSIE

Zgłoszenia konkursowe powinny być przesłane do odpowiedniego terytorialnie biura regionalnego NIKiDW – biura te wyszczególnione są w Regulaminie Konkursu. Zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami oceny określonymi w Regulaminie. W ramach każdej kategorii konkursowej 10 najwyżej ocenionych prac uzyska status laureata I etapu Konkursu i przejdzie do II etapu. Polega on na przesłaniu pracy do siedziby NIKiDW, gdzie będzie ona oceniana przez Jury Konkursu. Trzy najwyżej ocenione prace otrzymają nagrody konkursowe (rzeczowe):

 • pierwsza nagroda – do 5 000 zł netto,
 • druga nagroda –  do 3 000 zł netto,
 • trzecia nagroda – do 2 000 zł netto,
 • 2 wyróżnienia w każdej kategorii – do 1 000 zł netto.

Na zakończenie konkursu zostanie zorganizowana gala z udziałem laureatów oraz wystawa ich prac w siedzibie NIKiDW w Warszawie..

Konkurs składa się z dwóch etapów – regionalnego i ogólnopolskiego. W ramach pierwszego etapu zainteresowani udziałem przesyłają opis i dokumentację swojej pracy na formularzu zgłoszeniowym, w formie elektronicznej lub tradycyjnej, do dnia 31 sierpnia 2023 r. Zgłaszający ma do wyboru jeden z czterech sposobów nadesłania zgłoszenia konkursowego:

 • elektronicznie za pośrednictwem formularza online dostępnego na niniejszej stronie;
 • drogą e-mail na adres odpowiedniego biura regionalnego;
 • drogą pocztową – poprzez nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przesyłką poleconą;
 • osobiście lub przez pośrednika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem od Zgłaszającego – dostarczając zgłoszenie w formie wydruku lub na nośniku elektronicznym do biura regionalnego.

KALENDARZ DZIAŁAŃ KONKURSOWYCH

 • Termin nadsyłania Zgłoszeń do I etapu Konkursu upływa w dniu 31 sierpnia 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników oceny zgłoszeń do I etapu Konkursu nastąpi do dnia 30 września 2023 r.
 • Termin dostarczania prac do II etapu Konkursu trwa od 1 do 16 października 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników oceny prac II etapu Konkursu nastąpi do dnia 31 października 2023 r. na niniejszej stronie www.nieginacezawody.pl
 • Gala podsumowująca Konkurs odbędzie się w listopadzie/grudniu 2023 r. w siedzibie Organizatora w Warszawie.

Organizacja wystawy konkursowej odbywać się będzie w terminie grudzień 2023 r./styczeń 2024 r. w siedzibie Organizatora w Warszawie.