(Nie)ginące zawody, umiejętności
i obyczaje w społecznościach wiejskich 
– Mazowsze i Polska Wschodnia

REGULAMIN KONKURSU

PREAMBUŁA

Jako Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi uznajemy doniosłą rolę twórców ludowych, rękodzielników i rzemieślników w procesie przekazu tradycyjnych umiejętności artystycznych, rękodzielniczych i rzemieślniczych na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych. Do tradycji szczególnie cennych dla zachowania dziedzictwa wsi należą te, które są związane z technikami obróbki drewna. Poprzez organizowany Konkurs, pragniemy zaprezentować i upowszechnić różnorodne umiejętności, zawody i praktyki związane z wykorzystaniem drewna na potrzeby użytkowe oraz estetyczne, w różnych regionach Polski. Chcemy przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, piękno, bogactwo i wartości płynące z obcowania z rękodziełem, rzemiosłem i sztuką ludową, w których drewno było od wieków wykorzystywane. Pragniemy, by doceniło walory tego dziedzictwa, które ma długie tradycje w Polsce, traktując je jako źródło współczesnych inspiracji i powrotu do wyrobów wysokiej jakości, popartych rodzimym wzornictwem, przyczyniając się jednocześnie do zachowania unikalnych umiejętności, zawodów zagrożonych zanikiem i zwyczajów, zgodnie z filozofią jakości ujętą w załączniku do niniejszego Regulaminu. 

Słownik terminów stosowanych w Regulaminie

Adresat Konkursu – twórca ludowy, rękodzielnik, rzemieślnik, który zajmuje się obróbką drewna.
Filozofia jakości – ogólna koncepcja obejmująca misję Konkursu, do której odnoszą się założenia i cele Konkursu, wskazana w Załączniku nr 1.
Jury – Zespół ekspertów i przedstawicieli Partnerów Projektu dokonujący oceny merytorycznej prac zgłoszonych do Konkursu.
Kapituła – Honorowa część Jury Konkursu
Konkurs – przedsięwzięcie pn.: „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno!” realizowane przez Organizatora w ramach Projektu.
MEiN – Ministerstwo Edukacji i Nauki.
NIKiDW – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Organizator Konkursu – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Partnerzy projektu – SGGW, NIKiDW, PIRR.
PIRR – Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny.
Praca konkursowa – dzieło zgłoszone do Konkursu przez Adresata Konkursu.
Projekt – Projekt pt. „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich – Mazowsze i Polska Wschodnia” realizowany wraz z Partnerami przez SGGW, finansowany w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” MEiN.
Przedmiot zgłoszenia – praca konkursowa, która jest opisywana w Zgłoszeniu.
SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Siedziba Organizatora – NIKiDW, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.
Uczestnik Konkursu – Zgłaszający, którego zgłoszenie przeszło pozytywnie ocenę formalną Konkursu.
Zgłoszenie – poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy do Konkursu nadesłany w terminie przez Zgłaszającego.
Zgłaszający – Adresat Konkursu, który przesłał zgłoszenie.

§ 1 Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje
  związane z obróbką drewna. Teraz drewno” jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, z siedzibą
  w Warszawie (00-322) przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.
 2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach
  wiejskich – Mazowsze i Polska Wschodnia” realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
  w Warszawie, finansowanego w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” (nr umowy
  NdS/536514/2021/2021).

§ 2 Cele Konkursu

Do celów Konkursu należy:

 1. promowanie i upowszechnienie sztuki ludowej, zagrożonych zanikiem rzemiosł, rękodzieła i obyczajów
  związanych z użyciem i obróbką drewna;
 2. prezentacja możliwości wykorzystania różnych gatunków drewna oraz ich znaczenia w kulturze ludowej,
  mających tradycyjne zastosowanie na terenie Polski, zarówno do tworzenia sztuki ludowej, jak i przedmiotów
  użytkowych w rękodziele i rzemiośle;
 3. docenienie kunsztu twórców ludowych, artystów, rzemieślników i rękodzielników tworzących w drewnie oraz
  umożliwienie im szerszego zaprezentowania swoich umiejętności i prac;
 4. zainteresowanie społeczeństwa wyrobami wysokiej jakości, osadzonymi w tradycyjnych metodach obróbki
  drewna mających cechy wzornictwa regionalnego;
 5. wspieranie przekazu tradycyjnych umiejętności rękodzielniczo-rzemieślniczych i związanego z nimi
  dziedzictwa;
 6. upowszechnienie wytworów drewnianych osadzonych w tradycyjnych metodach obróbki drewna
  w połączeniu z nowym zastosowaniem;
 7. kreowanie mody na ekologiczne produkty z drewna oraz prezentowanie szerokich możliwości wykorzystania
  tego surowca naturalnego

§ 3 Adresaci Konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do twórców ludowych i artystów, rękodzielników, rzemieślników oraz podmiotów
  i przedsiębiorców prowadzących działalność twórczą i wytwórczą w zakresie obróbki drewna na obszarach
  wiejskich i w miastach związanych z gospodarką rolną, na obszarze całej Polski.
 2. Osoby biorące udział w konkursie muszą być pełnoletnie.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu i Partnerów projektu oraz członkowie
  ich rodzin.

§ 4 Kategorie konkursowe i adresaci Konkursu

 1. Wyróżnia się trzy kategorie konkursowe:
  1) kategoria I: SZTUKA LUDOWA – dedykowana twórcom ludowym i artystom wykonującym dzieła sztuki
  ludowej z drewna;
  2) kategoria II: RĘKODZIEŁO LUDOWE – dedykowana rękodzielnikom wykonującym przedmioty o charakterze
  ozdobnym, obrzędowym, pamiątkarskim i zabawkarskim (ewentualnie innym);
  3) kategoria III: RZEMIOSŁO LUDOWE – dedykowana rzemieślnikom wykonującym przedmioty z drewna
  o charakterze użytkowym.
 2. Praca zgłaszana do konkursu powinna być jednoznacznie przypisana do jednej z wyżej wymienionych kategorii.
 3. Wyboru kategorii dokonuje Zgłaszający.

§ 5. Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter dwuetapowy: regionalny (I etap) i ogólnopolski (II etap).
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia do odpowiedniego biura regionalnego Konkursu,
  w terminie określonym w paragrafie 7.
 3. Zgłoszenie konkursowe stanowi wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku nr 2
  do niniejszego regulaminu, dostępny na stronie internetowej Konkursu www.nieginacezawody.pl w zakładce
  „Konkurs”.
 4. Prace zgłaszane do Konkursu muszą pozostawać własnością Zgłaszającego i być przezeń wykonane oraz
  znajdować się na obszarze Polski.
 5. Przedmiot Zgłoszenia konkursowego nie może ulec zmianie na żadnym etapie Konkursu.
 6. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w innych konkursach.
 7. Prace zgłaszane do Konkursu powinny powstać nie wcześniej niż w roku 2015.
 8. Zgłoszenie konkursowe do I etapu powinno odpowiednio dokumentować przedmiot Zgłoszenia, jego cechy
  i walory oraz zawierać:
  1) obowiązkowo opisy, nieprzekraczające łącznie 5 stron znormalizowanych A4 (do 9 tys. znaków ze
  spacjami);
  2) obowiązkowo fotografie lub inne materiały graficzne w liczbie nieprzekraczającej 10 sztuk;
  3) opcjonalnie materiał filmowy, o długości emisji nieprzekraczającej 3 minut.
 9. Ta sama praca konkursowa (przedmiot Zgłoszenia) nie może być zgłoszona do różnych kategorii
  konkursowych, a w ramach danej kategorii może być zgłoszona tylko jedna praca.
 10. Zgłaszający ma do wyboru jeden z czterech sposobów nadesłania zgłoszenia konkursowego:
  1) elektronicznie za pośrednictwem formularza online na stronie konkursu www.nieginacezawody.pl
  2) elektronicznie – drogą mailową na adres odpowiedniego biura regionalnego;
  3) drogą pocztową – poprzez nadesłanie przesyłki poleconej do odpowiedniego biura regionalnego;
  4) osobiście lub przez pośrednika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem od Zgłaszającego –
  dostarczając zgłoszenie w formie wydruku lub na nośniku elektronicznym do biura regionalnego.
 11. Zgłoszenia w formie elektronicznej mogą być nadsyłane w formie plików edytowalnych (.doc, .docx) lub w
  formie skanów (PDF, JPG). Ostatnia strona formularza zgłoszeniowego z podpisem powinna mieć formę
  skanu.
 12. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na uczestnictwo
  w obydwu etapach Konkursu i udziałem pracy w wystawie pokonkursowej.
 13. Zgłoszenie, aby mogło być zakwalifikowane do oceny merytorycznej, musi spełniać kryteria formalne,
  określone w paragrafie 9.
 14. Ocena formalna zgłoszeń dokonywana jest przez pracowników odpowiednich biur regionalnych Organizatora.
 15. Ocena merytoryczna w I i II etapie Konkursu dokonywana jest przez Jury.
 16. Zgłoszenie i załączniki, w tym nośniki elektroniczne otrzymane w I etapie konkursowym, nie podlegają
  zwrotowi i stanowić będą wyłączną własność Organizatora.
 17. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 18. Koszty związane z nadesłaniem i odbiorem pracy, do i z siedziby Organizatora w II etapie Konkursu, mogą
  zostać sfinansowane, w kwocie nie wyższej niż 500 złotych brutto, poprzez ich wysłanie na koszt Organizatora.
 19. Koszt przyjazdu na galę finałową, o której mowa w §6 pkt 15, pokrywa Uczestnik Konkursu.
 20. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym finansowej, za pracę konkursową w trakcie jej
  transportu do Organizatora.
 21. Od wyników Konkursu I i II etapu nie przysługują odwołania.